FCCC    Clusters of Antibody CDR Loop Conformations     Dunbrack Lab
 

CDR Structures for H3-18-*

  
            

Structures in cluster H3-18-*
ClusterPDBResolutionGenePDB SpeciesFrame GermlineFrame %CDR GermlineCDR %SequenceRamachandranDistance(°)
H3-18-*1ETZB2.6heavyMus.musculusMo_IGHV8-5*0193.2Mo_IGHV-1ARRTFSYYYGSSFYYFDNBPPBBBBBLLPBBBBBAB-1
H3-18-*1ETZH2.6heavyMus.musculusMo_IGHV8-5*0193.2Mo_IGHV-1ARRTFSYYYGSSFYYFDNBPBBBBBBLLPBBBBBAP-1
H3-18-*1MF2H2.6heavyMus.musculusMo_IGHV5-17*0298.6Mo_IGHV-1ARSGGIERYDGTYYVMDYBPPPBPPPAAGPPPBPAB-1
H3-18-*1MF2N2.6heavyMus.musculusMo_IGHV5-17*0298.6Mo_IGHV-1ARSGGIERYDGTYYVMDYBPPPPPPPAAGPBPBPAB-1
H3-18-*1OPGH2heavyHomo.sapiensMo_IGHV5-9-2*0194.5Mo_IGHV-1TRHPFYRYDGGNYYAMDHBBBPPPBPDLGBPBPBAB-1
H3-18-*1QD0A2.5heavyLama.glamaAl_IGHV3-3*0193.2Al_IGHV-1AARPVRVADISLPVGFDYBPBABPBABAAPAPLPAB-1
H3-18-*1RIHH2.5heavyMus.musculusMo_IGHV1S26*0182.2Mo_IGHV-1ARESPRLRRGIYYYAMDYBPPPPPABPLBBALBPAB-1
H3-18-*1U0QA1.6heavyLama.glamaAl_IGHV3-3*0191.8Al_IGHV-1AVRMPYSGDYRSSGTYDYBBBPPLDGPAAPAAAPAB-1
H3-18-*1U0QB1.6heavyLama.glamaAl_IGHV3-3*0191.8Al_IGHV-1AVRMPYSGDYRSSGTYDYBBBPPLDGPAAPAAAPAB-1
H3-18-*1ZVHA1.5heavyCamelus.dromedariusCa_IGHV1S45*0194.4Ca_IGHV-1AAARQGWYIPLNSYGYNYBBBPPLBDBAABAAAPDB-1
H3-18-*2HFGH2.61heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-66*0194.5Hu_IGHV-1ARRVCYNRLGVCAGGMDYBPPPBBPBLLBPBBBPAB-1
H3-18-*2HRPH2.2heavyMus.musculusMo_IGHV5-17*0298.6Mo_IGHV-1ARSGGIERYDGTYYVMDYBPPPPBPBADBBPBBPAB-1
H3-18-*2HRPN2.2heavyMus.musculusMo_IGHV5-17*0298.6Mo_IGHV-1ARSGGIERYDGTYYVMDYBPPPPBPPAABBPPBPAB-1
H3-18-*2X6MA1.62heavyCamelus.dromedariusCa_IGHV1S47*0191.5Ca_IGHV-1AAKFSPGYCGGSWSNFGYBBPABPBPALLBAPLPDB-1
H3-18-*3CSYA3.4heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-21*0197.3Hu_IGHV-1VREGPRATGYSMADVFDIBPPPAAPBPLPBPBPPAB-1
H3-18-*3CSYC3.4heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-21*0197.3Hu_IGHV-1VREGPRATGYSMADVFDIBPPPAAPBADPBPBPPAB-1
H3-18-*3CSYE3.4heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-21*0197.3Hu_IGHV-1VREGPRATGYSMADVFDIBPPPAAPBADDBPBPPAB-1
H3-18-*3CSYG3.4heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-21*0197.3Hu_IGHV-1VREGPRATGYSMADVFDIBPPPAAPBADBBBBPPAB-1
H3-18-*3DWTA2.9heavyCamelus.dromedariusCa_IGHV1S45*0191.8Ca_IGHV-1AAVRGYFMRLPSSHNFRYBBBPBBBDBPPBAAABDP-1
H3-18-*3DWTB2.9heavyCamelus.dromedariusCa_IGHV1S45*0191.8Ca_IGHV-1AAVRGYFMRLPSSHNFRYBBBPBBBDBPPBAAAPDP-1
H3-18-*3DWTC2.9heavyCamelus.dromedariusCa_IGHV1S45*0191.8Ca_IGHV-1AAVRGYFMRLPSSHNFRYBBBPBBBDBPPBAAABDB-1
H3-18-*3DWTD2.9heavyCamelus.dromedariusCa_IGHV1S45*0191.8Ca_IGHV-1AAVRGYFMRLPSSHNFRYBBBPBBBDBPPBAAABDB-1
H3-18-*3DWTE2.9heavyCamelus.dromedariusCa_IGHV1S45*0191.8Ca_IGHV-1AAVRGYFMRLPSSHNFRYBBBPBBBDBPPBAAABAP-1
H3-18-*3DWTF2.9heavyCamelus.dromedariusCa_IGHV1S45*0191.8Ca_IGHV-1AAVRGYFMRLPSSHNFRYBBBPBBBDBPPBAAABDP-1
H3-18-*3DWTG2.9heavyCamelus.dromedariusCa_IGHV1S45*0191.8Ca_IGHV-1AAVRGYFMRLPSSHNFRYBBBPBBBDBPPBAAABDP-1
H3-18-*3DWTH2.9heavyCamelus.dromedariusCa_IGHV1S45*0191.8Ca_IGHV-1AAVRGYFMRLPSSHNFRYBBBPBBBDBPPBAAABDP-1
H3-18-*3EAKA1.95heavyCamelus.dromedariusCa_IGHV1S27*0187.7Ca_IGHV-1AAVRGYFMRLPSSHNFRYBBBPBBBDBPPPAAABAB-1
H3-18-*3EAKB1.95heavyCamelus.dromedariusCa_IGHV1S27*0187.7Ca_IGHV-1AAVRGYFMRLPSSHNFRYBBBPBBBDBPPPAAABDB-1
H3-18-*3EYFB2.3heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-NL1*0182.2Hu_IGHV-1ARDGKCGGGRCYSGLLDYBPPPPPAGBBBBALBBAB-1
H3-18-*3EYFD2.3heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-NL1*0182.2Hu_IGHV-1ARDGKCGGGRCYSGLLDYBPPPPPAALBBBDLBBAB-1
H3-18-*3EYOD2.5heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-NL1*0182.2Hu_IGHV-1ARDGKCGGGRCYSGLLDYBPPPPBAALBBBALPPAB-1
H3-18-*3I75B1.95heavyMus.musculusMo_IGHV1-15*0187.7Mo_IGHV-1TRWGKKFYYYGTSYAMDYBBBPAPPBADGPAPPLAB-1
H3-18-*3INUH2.5heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-21*0197.3Hu_IGHV-1VREGPRATGYSMADVFDIBPPPAAPBGDPPPBPPDB-1
H3-18-*3INUM2.5heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-21*0197.3Hu_IGHV-1VREGPRATGYSMADVFDIBPPPAABBGDPPPBPPAB-1
H3-18-*3LMJH2.2heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-24*0194.5Hu_IGHV-1ATGGNYYNLWTGYYPLAYBBAGAAPPAADLPBPPAB-1
H3-18-*3LQAH3.4heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-24*0194.5Hu_IGHV-1ATGGNYYNLWTGYYPLAYBBBBLBPDAALAAPPPAB-1
H3-18-*3QEHA2.59heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-46*0189Hu_IGHV-1ARDLEMRDGNNHGSHLEFBBPABPPDLBAAAPBPAB-1
H3-18-*3QEHC2.59heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-46*0189Hu_IGHV-1ARDLEMRDGNNHGSHLEFBBPABPPDLBAAAPBPAB-1
H3-18-*3QEHE2.59heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-46*0189Hu_IGHV-1ARDLEMRDGNNHGSHLEFBBPABPPDLBAAAPPPAB-1
H3-18-*3QEHG2.59heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-46*0189Hu_IGHV-1ARDLEMRDGNNHGSHLEFBBPAPPPDLPAAAPBPAB-1
H3-18-*3QYCA1.6heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-64*0494.5Hu_IGHV-1VTLPDLCPGDNCTYPDASBPBPBPBPGPDBDPPPPB-1
H3-18-*3QYCB1.6heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-64*0494.5Hu_IGHV-1VTLPDLCPGDNCTYPDASBPPPPPPPGBLPDPPPPB-1
H3-18-*3RA7H2.798heavyMus.musculusMo_IGHV5-9-1*0193.2Mo_IGHV-1ARPGSPYEYDKAYYSMAYBBPABABAAPAAAABPAB-1
H3-18-*3RA7I2.798heavyMus.musculusMo_IGHV5-9-1*0193.2Mo_IGHV-1ARPGSPYEYDKAYYSMAYBBPABAPADBAAADBBAB-1
H3-18-*3SO3C2.1heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-23*0194.5Hu_IGHV-1VKDLGIAARRFVSGAFDIBPPAPBAADLBBBDPPAB-1
H3-18-*3U7WH2.6heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-24*0165.8Mo_IGHV-1TRGKYCTARDYYNWDFEHBBPAPBBAABBBADPPAB-1
H3-18-*3U7YH2.448heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-24*0165.8Mo_IGHV-1TRGKYCTARDYYNWDFEHBBPAPBBAABBBAAPPAB-1
H3-18-*4CADB2.5heavyMus.musculusMo_IGHV1-66*0193.2Mo_IGHV-1ARRGAFYSYGSSYYAMDFBBBPPPBABLBAAPBPAB-1
H3-18-*4CADE2.5heavyMus.musculusMo_IGHV1-66*0193.2Mo_IGHV-1ARRGAFYSYGSSYYAMDFBBPPPPBABLBAAPBPAB-1
H3-18-*4CADH2.5heavyMus.musculusMo_IGHV1-66*0193.2Mo_IGHV-1ARRGAFYSYGSSYYAMDFBBPPPPBADPBAAPBPAB-1
H3-18-*4CADK2.5heavyMus.musculusMo_IGHV1-66*0193.2Mo_IGHV-1ARRGAFYSYGSSYYAMDFBBPPPPBADABAAPBPAB-1
H3-18-*4F57H1.7heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-30*0287.7Hu_IGHV-1AKHRSQWNFWPREGGLDHBPPAPPLPABPBPLGBAB-1
H3-18-*4F58H2.488heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-30*0287.7Hu_IGHV-1AKHRSQWNFWPREGGLDHBPPAPPLPABPBPLGBAB-1
H3-18-*4F58I2.488heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-30*0287.7Hu_IGHV-1AKHRSQWNFWPREGGLDHBPPAPPLPABPBPLGBAB-1
H3-18-*4F58J2.488heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-30*0287.7Hu_IGHV-1AKHRSQWNFWPREGGLDHBPPAPPLPABPBPLGBAB-1
H3-18-*4F58K2.488heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-30*0287.7Hu_IGHV-1AKHRSQWNFWPREGGLDHBPPAPPLPABPBPLGBAB-1
H3-18-*4FQJH2.5heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-18*0194.5Hu_IGHV-1ARDVQYSGSYLGAYYFDYBPBAPDBGPPDLABBBDP-1
H3-18-*4FQKE5.65heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-18*0194.5Hu_IGHV-1ARDVQYSGSYLGAYYFDYBPBAPDBGPPDLABBBDP-1
H3-18-*4FQKH5.65heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-18*0194.5Hu_IGHV-1ARDVQYSGSYLGAYYFDYBPBAPDBGPPDLABBBDP-1
H3-18-*4FZEH1.999heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-69*0290.4Hu_IGHV-1AGTVYYDILTGLYTNFHYBBBPAAAAABLLBPBPAB-1
H3-18-*4GRWE2.55heavyLama.glamaLa_IGHV1S2*0194.5La_IGHV-1ARVRTGWGLNAPDYAMDYBBPPPLPPADPPAAAPAB-1
H3-18-*4GRWG2.55heavyLama.glamaLa_IGHV1S2*0194.5La_IGHV-1ARVRTGWGLNAPDYAMDYBPPPPLPPAAPPAAAPAB-1
H3-18-*4HH9B1.7heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-33*0193.2Hu_IGHV-1AREGLSRDNSGFTGLIDYBPBPPPAALDPPDLPPDB-1
H3-18-*4HH9D1.7heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-33*0193.2Hu_IGHV-1AREGLSRDNSGFTGLIDYBPBPPPAALDPPDLPPDB-1
H3-18-*4HHAB1.6heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-33*0193.2Hu_IGHV-1AREGLSRDNSGFTGLIDYBBBPPBADLABPDLPPAB-1
H3-18-*4I18A3.238heavyMus.musculusHu_IGHV3-30*0190.4Hu_IGHV-1ARSYGYVYWNAYSSGMDYBBBPGBPLBAADPBGPDB-1
H3-18-*4I18H3.238heavyMus.musculusHu_IGHV3-30*0190.4Hu_IGHV-1ARSYGYVYWNAYSSGMDYBBBPGBPLBAADPPGPDB-1
H3-18-*4IDJH3.36heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-69*0191.8Hu_IGHV-1AREMEVSGRWRPTEAFEIBPPPPPADPDPPGBGPAB-1
H3-18-*4JDVA1.65heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-2*0398.6Hu_IGHV-1ARGKYCTARDYYNWDFQHBPPAPPAAALBPADPPAB-1
H3-18-*4JDVH1.65heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-2*0398.6Hu_IGHV-1ARGKYCTARDYYNWDFQHBPPAPPAAALBPADPPAB-1
H3-18-*4JKPH2.82heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-24*0165.8Mo_IGHV-1TRGKYCTARDYYNWDFEHBBPAPBBAABBBAAPPAB-1
H3-18-*4KTDH2heavyMacaca.mulattaMf_IGHV4-2*0191.8Mf_IGHV-1VREGIVLVNLAVKNWFDVBPPPBBPBLLBPBBBPAB-1
H3-18-*4KTEH1.8heavyMacaca.mulattaMf_IGHV4S7*0194.5Mf_IGHV-1ARVQNIVVVFTIKEFFELBPBBPBPPDABPBBBPAB-1
H3-18-*4KVNH3.1heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-30*0193.1Hu_IGHV-1AVPGPVFGIFPPWSYFDNBBPPPBLLPBPAPBPBAB-1
H3-18-*4N9GA2.5heavyMacaca.mulattaMf_IGHV4S7*0193.2Mf_IGHV-1ARDAIVMVFTDMRGRVDVBBPBPAABPDLAPLBBDB-1
H3-18-*4N9GE2.5heavyMacaca.mulattaMf_IGHV4S7*0193.2Mf_IGHV-1ARDAIVMVFTDMRGRVDVBBPPPAABPBAAPLPBDB-1
H3-18-*4N9GH2.5heavyMacaca.mulattaMf_IGHV4S7*0193.2Mf_IGHV-1ARDAIVMVFTDMRGRVDVBBPPPAABPBAAPLBBDB-1
H3-18-*4N9GM2.5heavyMacaca.mulattaMf_IGHV4S7*0193.2Mf_IGHV-1ARDAIVMVFTDMRGRVDVBPPPPAABPBAAPLBBDB-1
H3-18-*4NZUH1.2heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-30*0181.9Hu_IGHV-1ARAPDCADADCHKGAFGYBBPPPBAPABPDPABBAB-1
H3-18-*4ODTH1.95heavyMus.musculusMo_IGHV10S3*0198.6Mo_IGHV-1VRHRGAPLYYGNGAWFAYBPPPPPAAAAGAPPBBAB-1
H3-18-*4ODUA2.29heavyMus.musculusMo_IGHV10S3*0198.6Mo_IGHV-1VRHRGAPLYYGNGAWFAYBPPPPPAADDGAPPBBAB-1
H3-18-*4ODUH2.29heavyMus.musculusMo_IGHV10S3*0198.6Mo_IGHV-1VRHRGAPLYYGNGAWFAYBPPPPPAAADGAPPBBAB-1
H3-18-*4OLUH2.202heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-18*0165.8Hu_IGHV-1TRGKYCTARDYYNWDFEHBBPAPBBADBBBAAPPAB-1
H3-18-*4OLVH2.5heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-18*0165.8Hu_IGHV-1TRGKYCTARDYYNWDFEHBBPAPBBADBBBAAPPAB-1
H3-18-*4OLWH2.709heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-18*0165.8Hu_IGHV-1TRGKYCTARDYYNWDFEHBBPAPBBADBBBAAPPAB-1
H3-18-*4OLXH2.2heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-18*0165.8Hu_IGHV-1TRGKYCTARDYYNWDFEHBBPAPBBADBBBAAPPAB-1
H3-18-*4OLYH2.351heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-18*0165.8Hu_IGHV-1TRGKYCTARDYYNWDFEHBBPAPBBADBBBAAPPAB-1
H3-18-*4OLZH2.1heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-18*0165.8Hu_IGHV-1TRGKYCTARDYYNWDFEHBBPAPBBADBBBAAPPAB-1
H3-18-*4OM0H2.289heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-18*0165.8Hu_IGHV-1TRGKYCTARDYYNWDFEHBBPAPBBADBBBAAPPAB-1
H3-18-*4OM1H2.131heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-18*0165.8Hu_IGHV-1TRGKYCTARDYYNWDFEHBBPAPBBADBBBAAPPAB-1
H3-18-*4PTTB1.8heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-NL1*0193Hu_IGHV-1AKESDSCGGDCSRFAFDVBPPPPPDLLABBADBBAB-1
H3-18-*4PTUB1.511heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-NL1*0193Hu_IGHV-1AKESDSCGGDCSRFAFDVBPPPPPDLLABBAABBAB-1
H3-18-*4RX4A3.45heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-46*0166.2Hu_IGHV-1ARDGLGEVAPAYLYGIDABPBALLDPGAALBPGPAB-1
H3-18-*4RX4H3.45heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-46*0166.2Hu_IGHV-1ARDGLGEVAPAYLYGIDABPBALLDPAPLLBPGPAB-1
H3-18-*4W6XB1.88heavyLama.glamaCa_IGHV1S47*0193.1Ca_IGHV-1ALSSNSVCPPGHVAWYNDBBBAPABPPPPBAAABAB-1
H3-18-*4XAKD2.45heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-69*0198.6Hu_IGHV-1ARVGYCSSTSCNRGAFDIBBPABPPADBDABBPPDB-1
H3-18-*4XAKH2.45heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-69*0198.6Hu_IGHV-1ARVGYCSSTSCNRGAFDIBPPABPPADBDABBPPAB-1
H3-18-*4XVSH1.9heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-2*0376.7Hu_IGHV-1ARGKYCTASDYYNWDFEHBBPAPBBADBBBAAPPAB-1
H3-18-*4XVTH1.69heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-2*0376.7Hu_IGHV-1ARGKYCTASDYYNWDFEHBBPAPBBADBBBAAPPAB-1
H3-18-*4YFLF3.387heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-46*0164.4Hu_IGHV-1ARAEAASDSHSRPIMFDHBBBALLDBGDALBBBPAB-1
H3-18-*4YFLH3.387heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-46*0164.4Hu_IGHV-1ARAEAASDSHSRPIMFDHBBBALLDBGDALBBBPAB-1
H3-18-*4Z8FH1.75heavyMus.musculusMo_IGHV10S3*0198.6Mo_IGHV-1VRHRGAPLYYGNGAWFAYBPPPPPAAADGAPPBBAB-1
H3-18-*4Z95H1.79heavyMus.musculusMo_IGHV10S3*0198.6Mo_IGHV-1VRHRGAPLYYGNGAWFAYBPPPPPAAADGAPPBBAB-1
H3-18-*5BOPA1.95heavyLama.glamaAl_IGHV3-3*0195.9Al_IGHV-1AARRWLGGSYFDPGNYDFBBBPPLAGPAAPAAABAB-1
H3-18-*5BOPC1.95heavyLama.glamaAl_IGHV3-3*0195.9Al_IGHV-1AARRWLGGSYFDPGNYDFBBBPPLAGPAAPAAABAB-1
H3-18-*5BV7H2.45heavyHomo.sapiensHu_IGHV4-31*0198.6Hu_IGHV-1ARERGYCSSTSCSRVMDVBPBBPBBPADBBBBBPAB-1
H3-18-*5CINH1.7heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-69*0286.1Hu_IGHV-1AREGTTGSGGKPIGAFAHBBPPBBGDALPPDGPPAB-1
H3-18-*5D9QD4.4heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-24*0165.8Mo_IGHV-1TRGKYCTARDYYNWDFEHBBPAPBBAABBBAAPPAB-1
H3-18-*5D9QI4.4heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-24*0165.8Mo_IGHV-1TRGKYCTARDYYNWDFEHBBPAPBBAABBBAAPPAB-1
H3-18-*5D9QO4.4heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-24*0165.8Mo_IGHV-1TRGKYCTARDYYNWDFEHBBPAPBBAABBBAAPPAB-1
H3-18-*5DRZB2.54heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-11*0171.2Hu_IGHV-1ARDDGYYDRSGYYGVFDLBPBBBBBBAAGBBBBBAB-1
H3-18-*5DRZH2.54heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-11*0171.2Hu_IGHV-1ARDDGYYDRSGYYGVFDLBPBBBBBBAABBBBBBAB-1
H3-18-*5E8EB1.9heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-24*0184.9Hu_IGHV-1TTGDFSEFEPFSMDYFHFBBPPPBAPPPDBPBPPAB-1
H3-18-*5EWIH1.6heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-13*0175.3Hu_IGHV-1VRGPESGWFYHYYWGLGVBPBPPPLDAADBBDGPAB-1
H3-18-*5FUCE2.7heavyCamelus.dromedariusCa_IGHV1S45*0194.4Ca_IGHV-1AARPSIRCASFSATEYKDBBBPAADAAPDPADAPAB-1
H3-18-*5FUCV2.7heavyCamelus.dromedariusCa_IGHV1S45*0194.4Ca_IGHV-1AARPSIRCASFSATEYKDBBBPAADAAPDPAAAPAB-1
H3-18-*5GGUA2.292heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-33*01100Hu_IGHV-1ARDPRGATLYYYYYGMDVBPBALLABGBADPBBPAB-1
H3-18-*5GGUH2.292heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-33*01100Hu_IGHV-1ARDPRGATLYYYYYGMDVBPBALLABGBADPBBPAB-1
H3-18-*5GGVH1.998heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-33*01100Hu_IGHV-1ARDPRGATLYYYYYGMDVBPBALLABGBADPBBPAB-1
H3-18-*5HJ3A3.3heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-21*0197.3Hu_IGHV-1VREGPRATGYSMADVFDIBPPPAAPBADBPPBPPAB-1
H3-18-*5HJ3E3.3heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-21*0197.3Hu_IGHV-1VREGPRATGYSMADVFDIBPPPAAPBADBPPBPPAB-1
H3-18-*5HJ3I3.3heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-21*0197.3Hu_IGHV-1VREGPRATGYSMADVFDIBPPPAAPBADBPPBPPAB-1
H3-18-*5HJ3M3.3heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-21*0197.3Hu_IGHV-1VREGPRATGYSMADVFDIBPPPAAPBADBPPBPPAB-1
H3-18-*5IBLC3.39heavyHomo.sapiensHu_IGHV5-51*0197.3Hu_IGHV-1ARVVADREGFGYYYGMDVBPPPBPADLDLPBAGBAP-1
H3-18-*5IBLH3.39heavyHomo.sapiensHu_IGHV5-51*0197.3Hu_IGHV-1ARVVADREGFGYYYGMDVBPPPBPADLDLPBAGBAP-1
H3-18-*5IBTH2.4heavyHomo.sapiensHu_IGHV5-51*01100Hu_IGHV-1ARVVADREGFGYYYGMDVBPPPBPAALALPBDGBAB-1
H3-18-*5IBUG1.71heavyHomo.sapiensHu_IGHV5-51*0187.7Hu_IGHV-1ARVVGDREGFGYHYGLDVBPPBBPDDLALPBDBBAB-1
H3-18-*5IBUH1.71heavyHomo.sapiensHu_IGHV5-51*0187.7Hu_IGHV-1ARVVGDREGFGYHYGLDVBPPBBPDDLALPBDBBAB-1
H3-18-*5IGXH3.39heavyHomo.sapiensHu_IGHV1-2*0398.6Hu_IGHV-1ARGKYCTARDYYNWDFQHBPPAPPAAALPPAAPPAB-1
H3-18-*5IMKB1.227heavyCamelus.dromedariusAl_IGHV3-3*01100Al_IGHV-1AAGRWDKYGSSFQDEYDYBBBAPDDBLAAPAAABDB-1
H3-18-*5IMLB1.8heavyCamelus.dromedariusAl_IGHV3-3*01100Al_IGHV-1AAGRWDKYGSSFQDEYDYBBBDPDDBLAABAAABAB-1
H3-18-*5IMMB1.2heavyCamelus.dromedariusAl_IGHV3-3*01100Al_IGHV-1AAGRWDKYGSSFQDEYDYBBBDPDDBLAABAAABAB-1
H3-18-*5IMOB2.1heavyCamelus.dromedariusAl_IGHV3-3*01100Al_IGHV-1AAGRWDKYGSSFQDEYDYBBBAPDDBLAABAAABAB-1
H3-18-*5JW3H3.75heavyHomo.sapiensHu_IGHV6-1*0198.6Hu_IGHV-1ARSGHITVFGVNVDAFDMBPBLABBBLLPPDLPPAB-1
H3-18-*5JW4M3.7heavyHomo.sapiensHu_IGHV6-1*0198.6Hu_IGHV-1ARSGHITVFGVNVDAFDMBPBLABBPLLBPDLPPAB-1
H3-18-*5JW4O3.7heavyHomo.sapiensHu_IGHV6-1*0198.6Hu_IGHV-1ARSGHITVFGVNVDAFDMBPBLABBPLLBPALBPDB-1
H3-18-*5JW4Q3.7heavyHomo.sapiensHu_IGHV6-1*0198.6Hu_IGHV-1ARSGHITVFGVNVDAFDMBPBLABBPLLBPDLBPDB-1
H3-18-*5JW4S3.7heavyHomo.sapiensHu_IGHV6-1*0198.6Hu_IGHV-1ARSGHITVFGVNVDAFDMBPBLABBPLLBPDLBPDB-1
H3-18-*5JW4U3.7heavyHomo.sapiensHu_IGHV6-1*0198.6Hu_IGHV-1ARSGHITVFGVNVDAFDMBPBLABBPLLBPDLPPDB-1
H3-18-*5JW4W3.7heavyHomo.sapiensHu_IGHV6-1*0198.6Hu_IGHV-1ARSGHITVFGVNVDAFDMBPBLABBPLLBPDLPPDB-1
H3-18-*5JW5A1.9heavyHomo.sapiensHu_IGHV6-1*0198.6Hu_IGHV-1ARSGHITVFGVNVDAFDMBPBLDPBBLLBPBAPPAB-1
H3-18-*5JW5H1.9heavyHomo.sapiensHu_IGHV6-1*0198.6Hu_IGHV-1ARSGHITVFGVNVDAFDMBPBLDPBBLLPPBAPPAB-1
H3-18-*5LWFC2.56NALama.glamaLa_IGHV1S3*0191.8La_IGHV-1VATPYYRGSYYAASTYTYBBBABPABPAAPAAABAB-1
H3-18-*5LWFD2.56NALama.glamaLa_IGHV1S3*0191.8La_IGHV-1VATPYYRGSYYAASTYTYBBBABPABPAAPAAABAB-1
H3-18-*5M13B1.372NASynthetic.constructHu_IGHV3-64*0480.8Hu_IGHV-1AAAEWGSQSPLTQWFYRYBBBABBDBPADBAAABAB-1
H3-18-*5M14C1.6NASynthetic.constructHu_IGHV3-30*0282.2Mo_IGHV-1AAAEWGSQSPLTQWFYRYBBBABBABPAABAAABAB-1
H3-18-*5M14D1.6NASynthetic.constructHu_IGHV3-30*0282.2Mo_IGHV-1AAAEWGSQSPLTQWFYRYBBBABBABPAABAAABAB-1
H3-18-*5M15C1.9NASynthetic.constructHu_IGHV3-30*0282.2Mo_IGHV-1AAAYWGKQSPLISWDYSYBBBABBDBPAAPAAAPDB-1
H3-18-*5M15D1.9NASynthetic.constructHu_IGHV3-30*0282.2Mo_IGHV-1AAAYWGKQSPLISWDYSYBBBABBABPAAPAAAPAB-1
H3-18-*5MP2C2.9NALama.glamaCa_IGHV1S45*0194.5Ca_IGHV-1AGSVRTTIQPFKGNYYNYBBBAPABBPADBAAABDP-1
H3-18-*5MP2D2.9NALama.glamaCa_IGHV1S45*0194.5Ca_IGHV-1AGSVRTTIQPFKGNYYNYBBBDBABBBADBAAABDP-1
H3-18-*5O8FK3.2NALama.glamaAl_IGHV3-3*0193.2Al_IGHV-1AAKGRYSGGLYYPTNYDYBBBPABDGPAAPAAAPAB-1
H3-18-*5O8FL3.2NALama.glamaAl_IGHV3-3*0193.2Al_IGHV-1AAKGRYSGGLYYPTNYDYBBBPABDGPAAPAAAPAB-1
H3-18-*5O8FM3.2NALama.glamaAl_IGHV3-3*0193.2Al_IGHV-1AAKGRYSGGLYYPTNYDYBBBPABDGPAAPAAAPAB-1
H3-18-*5O8FN3.2NALama.glamaAl_IGHV3-3*0193.2Al_IGHV-1AAKGRYSGGLYYPTNYDYBBBPABDGPAAPAAAPAB-1
H3-18-*5O8FO3.2NALama.glamaAl_IGHV3-3*0193.2Al_IGHV-1AAKGRYSGGLYYPTNYDYBBBPABDGPAAPAAAPAB-1
H3-18-*5OJMK3.3NALama.glamaAl_IGHV3-3*0193.2Al_IGHV-1AAKGRYSGGLYYPTNYDYBBBPABDGPAAPAAAPAB-1
H3-18-*5OJML3.3NALama.glamaAl_IGHV3-3*0193.2Al_IGHV-1AAKGRYSGGLYYPTNYDYBBBPABDGPAAPAAAPAB-1
H3-18-*5OJMM3.3NALama.glamaAl_IGHV3-3*0193.2Al_IGHV-1AAKGRYSGGLYYPTNYDYBBBPABDGPAAPAAAPAB-1
H3-18-*5OJMN3.3NALama.glamaAl_IGHV3-3*0193.2Al_IGHV-1AAKGRYSGGLYYPTNYDYBBBPABDGPAAPAAAPAB-1
H3-18-*5OJMO3.3NALama.glamaAl_IGHV3-3*0193.2Al_IGHV-1AAKGRYSGGLYYPTNYDYBBBPABDGPAAPAAAPAB-1
H3-18-*5TOJD3.3heavyLama.glamaLa_IGHV1S1*0195.9La_IGHV-1ATIRSSSWGGCVHYGMDYBBBPAADPDGPBAADBDB-1
H3-18-*5TOJE3.3heavyLama.glamaLa_IGHV1S1*0195.9La_IGHV-1ATIRSSSWGGCVHYGMDYBBBPAADPDGPBAADBDB-1
H3-18-*5TOJF3.3heavyLama.glamaLa_IGHV1S1*0195.9La_IGHV-1ATIRSSSWGGCVHYGMDYBBBPAADPDGPBAADBDB-1
H3-18-*5TOKD3.8heavyLama.glamaLa_IGHV1S1*0198.6La_IGHV-1ATVAVAHFRGCGVDGMDYBBBPAADPDGPGAADBDB-1
H3-18-*5TOKE3.8heavyLama.glamaLa_IGHV1S1*0198.6La_IGHV-1ATVAVAHFRGCGVDGMDYBBBPAADPDGPGAADBDB-1
H3-18-*5TOKF3.8heavyLama.glamaLa_IGHV1S1*0198.6La_IGHV-1ATVAVAHFRGCGVDGMDYBBBPAADPDGPGAADBDB-1
H3-18-*5TP3A1.874heavyLama.glamaLa_IGHV1S1*0195.9La_IGHV-1ATIRSSSWGGCVHYGMDYBBBPAADPDGPBAADBDB-1
H3-18-*5TP3B1.874heavyLama.glamaLa_IGHV1S1*0195.9La_IGHV-1ATIRSSSWGGCVHYGMDYBBBPAADPDGPBAADBDB-1
H3-18-*5TPNH3.141heavyHomo.sapiensHu_IGHV3-9*0197.3Hu_IGHV-1VRDAYVSGSDYYYYGLDVBPPAPALLPABPBBGBAB-1
H3-18-*5UK4a3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLPPBBAALPGLAP-1
H3-18-*5UK4b3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLPBBBAALPGLAB-1
H3-18-*5UK4c3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLBPBBAALPGLAB-1
H3-18-*5UK4d3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLBPBBAALPGLAP-1
H3-18-*5UK4e3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLPBBPAALPGLAP-1
H3-18-*5UK4f3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLPPBBAALPGLAB-1
H3-18-*5UK4g3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLPPBBAALPGLAB-1
H3-18-*5UK4h3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLPBBBAALPGLAB-1
H3-18-*5UK4i3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLBPBBAALPGLAB-1
H3-18-*5UK4j3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLPPBPAALPGLAB-1
H3-18-*5UK4k3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBPPPLBPBPAALPGLAB-1
H3-18-*5UK4l3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLPBBBAALPGLAB-1
H3-18-*5UK4m3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLPPBBAALPGLAB-1
H3-18-*5UK4n3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLPPBBAALPGLAP-1
H3-18-*5UK4o3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLPPBBAALPGLAB-1
H3-18-*5UK4p3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLPBBBAALPGLAB-1
H3-18-*5UK4q3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLPPBBAALPGLAB-1
H3-18-*5UK4r3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLPPBPAALAAPAB-1
H3-18-*5UK4s3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLPBBBAALPGLAB-1
H3-18-*5UK4t3.204NAVicugna.pacosAl_IGHV3-3*0190.4Al_IGHV-1AATKAYNGGETSGRGFYYBBBPPLPPBBAALPGLAB-1
H3-18-*5VGJH3.456NAHomo.sapiensHu_IGHV3-13*0175.3Hu_IGHV-1VRGPESGWFYHYYWGLGVBPPPPPLDAADBBDGPAB-1
H3-18-*5VXMB2.05NAVicugna.pacosAl_IGHV3S65*0195.9Al_IGHV-1AAKSVWFCSVIRSHEFNSBBBABABAGPPBAADBAB-1
H3-18-*5WCAH1.369NAHomo.sapiensHu_IGHV1-2*0397.3Hu_IGHV-1ARDKGLRYFDWLSGGMDVBPPAGPADBPBPDLPBAB-1
H3-18-*5WCCH2.461NAHomo.sapiensHu_IGHV3-53*0195.9Hu_IGHV-1ARALKLQFFDWPSHAFDIBPBPPPAABPBPPABBAB-1
H3-18-*5WCDH1.814NAHomo.sapiensHu_IGHV3-53*0186.3Hu_IGHV-1ARDGGLRFLDWPRWGMDVBPBAGPADBPBPALBBDB-1
H3-18-*6B0AH2.5NAHomo.sapiensHu_IGHV3-23*0195.9Hu_IGHV-1AKGDYYFDSGSYSFGMDVBPPBBBPBLLBPPBBBAB-1
H3-18-*6B0EB3.3NAHomo.sapiensHu_IGHV1-18*0193.2Hu_IGHV-1ARDRGDRLYYYYYYGMDVBPBPABAABBBABBPLAB-1
H3-18-*6B0GD1.9NAHomo.sapiensHu_IGHV1-18*0191.8Hu_IGHV-1AKDRGDGDYRYYYYGMDVBPBPABADBBBDBBPLAB-1
H3-18-*6EQIB3.1NALama.glamaLa_IGHV1S5*0184.9La_IGHV-1ARSITGYGLVDSASHYTIBBPABDBGPAAPAAABAB-1